D5 - Časnik palube odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj priobalnoj plovidbi STCW II/3

Namjena:
Ovaj STCW tečaj ispunjava zahtjeve STCW konvencije sekcija II/3.
Otvoren je za polaznike koji žele ispuniti uvjete za stjecanje svjedodžbe za zapovjednika broda do 500BT u priobalnoj plovidbi.

Uvjeti upisa
Osobna iskaznica
18 godina života
Udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima
Svjedodžba D6A
Najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u službi palube
Također potrebni su i porogrami izobrazbe (breveti)
- D2 - temeljna sigurnost na brodu
- D11 - GMDSS ( ili D9 - Radiooperator sa ograničenom ovlasti uz ograničenje da svjedodžba vrijedi samo za nacionalnu plovidbu)
- D12 - Upravljanje gašenjem požara
- D17 - Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice
- D19 - Pružanje medicinske prve pom,oći
- D44 - ECDIS


Trajanje: 23 dana

Sadržaj:
Terestrička navigacija
Osnove meteorologije
Manevriranje brodom i pravila o izbjegavanju sudara na moru
Sigurnost na moru
Rukovanje brodom i teretom
Engleski jezik

Napomena: Nakon uspješno završenog tečaja i ispita u Lučkoj Kapetaniji kandidati će dobiti svjedodžbu (brevet)
D5 – “Časnik palube odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi” izdanu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.

Napomena: Nakon 12 mjeseci plovidbe u svojstvu “Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT”, može zatražiti svjedodžbu “Zapovjednik broda do 500 BT u priobalnoj plovidbi.”

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: