D50A - Rad na brodovima na kojima se primjenjuje IGF Pravilnik - radna razina

D50A - Rad na brodovima na kojima se primjenjuje IGF Pravilnik - radna razina

Opis:
Članovi posade kojima su povjerene sigurnosne dužnosti glede brige, korištenja ili postupaka u slučaju nužde u vezi sa gorivom na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik moraju imati Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik – radna razina (STCW V/3).


Trajanje
: 3 dana


Uvjet:
Preslika osobne iskaznice
Presliku Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu (D2)
Fotografija

 


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: